Scott's Blog

ๅญฆๅˆ™ไธๅ›บ, ็Ÿฅๅˆ™ไธๆƒ‘

0%

Hey there! ๐Ÿ‘‹

Scott Zhang is a data scientist based in Shanghai. He works for NielsenIQ. Over the years, he specialized in data processing, visualization, analysis and solution developing, he also finished data scientist course from DataCamp and obtained statement of accomplishment.

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ป EXPERIENCE

Changsha, HomeCredit, IT Operation, Sr. Operator (2017.10 - 2020.5)

Sr. Operator in the team responsible for incident issues, service request. Working with IT team to resolve issues for our client, involved in system team for version release, software deployment and AD management.

Initially focused on data ETL automation and software auto deployment with CMD, PowerShell scripts. Single-handedly led the efforts to create our Web data visualization application from scratch using PowerShell, Python, MySQL, Bash, Plotly, Dash etc.

Contributed to our chat box app for predictive model build using Jieba, Word2vec, LogisticRegression. Applying the model in WeChat chat-box.

Shanghai, NielsenIQ, Data Consulting, Data Scientist (2020.5 - Now)

Analyzing data to arrive at insights regarding trends as well as opportunities, Helping client, commercial team to understand the data in a more intelligible way.

Developing data visualization/processing tools, apps and solutions with Python for business analyze, data enhancement, data panel health monitoring. Test and deploy solution to server with Docker.

Collaborating with team members and stakeholders to handle data queries, impact study, automation projects and training sessions.

๐Ÿ›  SKILL

  • Engineering: SQL, Python, PowerShell. Git, Docker, Linux, Database Modeling
  • Analyzing: EDA, hypothesis testing, Multidimensional, drill down/up analysis, - - Tools: Numpy, Pandas, Spark, Viz: Plotly, Dash, Streamlit, Tableau, Metabase
  • See also: My Visualization apps.

๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽ“ EDUCATION

Hunan International Economics University, Computer Science, 2016